Deling av data

Mandat:
  • Forvalte og videreutvikle funksjonalitet i nasjonal Medusa fellesdatabase. Identifisere behov for deling av mer informasjon, som vil gi økt nytteeffekt innenfor områder som f.eks. nasjonal utstyrsberedskap, mer effektiv feilsøking og feilretting på MTU, delingsøkonomi og beslutningsstøtte ved f eks anskaffelser.
  • På overordnet nivå med støtte i Systemeierstyret, bidra til at potensialet i en felles utstyrsdatabase nasjonalt får økt oppmerksomhet og økonomisk støtte hos bevilgende myndigheter.
  • Fremme økt bruk av felles database gjennom informasjonskampanjer, markedsføring til ulike brukergrupper og demonstrasjon av nytteverdier.
  • Overvåke datakvalitet i felles database, foreslå tiltak som på kort sikt vil øke datakvalitet og gi forbedret beslutningsgrunnlag.
  • Utarbeide kravspesifikasjon i dialog med systemleverandør, bestille ny funksjonalitet, teste og lansere nye versjoner.

Gruppen ledes av: Thomas Herland (OUS)

Kontakt via e-post: deling@medusaforvaltning.no