Innovasjon og utvikling

Arbeidsgruppens mandat er utarbeidet i samarbeid mellom nasjonalt forvaltningsråd og SoftPro. Mandatet ble sist oppdatert 24 november 2022:

Arbeidsgruppen skal jobbe med videreutvikling av Medusa, langsiktig nytenkning og innovasjon og skal behandle behov eller forslag til ny funksjonalitet fanget opp gjennom den nasjonale forvaltningen av Medusa. I dette ligger blant annet:


• kvalitetssikring av endringsønsker, omformuleringer, og sammenstille flere endringsønsker til større initiativer
• avvisning av endringsønsker der ønsket funksjonalitet kan ivaretas på annen måte eller hvor det er lite sannsynlig at SoftPro vi støtte det
• prioritering av de ulike behov og innspill i dialogen med SoftPro


Arbeidsgruppen konfererer med FvR ved viktige prinsippsaker, eller ved behov for avklaringer i forkant av beslutninger, men opererer generelt selvstendig og rapporterer rutinemessig om fremdrift til FvR.
Gruppen skal sørge for at behovet til alle brukere blir hørt, behandlet i gruppen og/eller videresendt til SoftPro. Arbeidsgruppen vil involvere personer med relevant kompetanse etter behov.
Gruppen skal jobbe både langsiktig med nye funksjoner i produktet Medusa, men også dekke mer kortsiktige nasjonale kundetilpasninger der det er hensiktsmessig.
Arbeidsgruppen skal ha jevnlige møter og nær dialog med SoftPro i den hensikt å

  1. Få informasjon om SoftPros fokusområder over de neste 6-9 måneder, herunder planlagte nyheter i kommende versjon
  2. Foreslå nye fokusområder basert på behandlede saker og spesielt viktige nasjonale behov. Sørge for kompetanseutveksling begge veger. Sikre god forståelse av arbeidsflyt, prosesser, lovverk, brukervennlighet i Medusa med mer.
  3. Gi tilbakemeldinger til Softpro på erfaringer fra endringer i produktet
  4. Bidra ved uttesting og kvalitetssikring av nye og oppdaterte moduler eller funksjoner på et tidlig tidspunkt
  5. Kunne bli inkludert tidlig i presentasjon av løsningsforslag og få mulighet til å teste ut tidlige versjoner (Alfa / beta) og gi tilbakemeldinger fra et brukerperspektiv
  6. Sørge for at våre behov er forståelige og formulert hensiktsmessig

Gruppens leder er: Jarle Brønstad

Kontakt: innovasjon@medusaforvaltning.no